Sri Guru Granth Sahib – Shahmukhi with Gurmukhi (Shahmukhi)

Khalsa library Written by: